W ostatnich latach w Europie wzrasta zainteresowaniem wykorzystaniem ciepła sieciowego i słonecznych systemów ciepłowniczych. Ciepło sieciowe jest jednym z ważniejszych sposobów poprawianie całkowitej efektywności energetycznej na terenach zurbanizowanych.  Możliwa jest zarówno modernizacja istniejących systemów ciepłowniczych lub budowa nowych systemów dla istniejących lub nowobudowanych obiektów. Energia ze słońca jest z zasady dostępna wszędzie w Europie.

Kluczowym czynnikiem sukcesu realizowanych instalacji jest zainteresowanie lokalnych przedstawicieli i decydentów, włączenie do współpracy i  przekazywanie wiedzy w celu dalszego upowszechniania nowych rozwiązań technicznych.

We wstępie można znaleźć nie tyko ogólne wprowadzenie do słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH) ale również konkretne informacje i produkty projektu SDH, które wspomagają dostawców ciepła, samorządy, MSP i dostawców urządzeń, decydentów.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i włączenia się w działania – zostań liderem !

Rynek międzynarodowy

Słoneczne systemy ciepłownicze są w dalszym ciągu w początkowej fazie rozwoju. Wielkoskalowe instalacje słoneczne podłączone do sieci ciepłowniczych stanowią zaledwie 1% zainstalowanej mocy słonecznych instalacji termicznych, pomimo tego że osiągalne są już ceny ciepła poniżej 50 €/MWh. Przewiduje się, że w dłuższym horyzoncie czasu słoneczne systemy ciepłownicze będą miały udział w całkowitym potencjalne technicznym słonecznych instalacji termicznych na poziomie 4-15%.

Na dobre rynkowe perspektywy słonecznych systemów ciepłowniczych składają się następujące możliwości i rozwiązania:

  • Integracja ciepłowni ze słonecznymi systemami ciepłowniczymi
  • Budowa układów hybrydowych z instalacjami kogeneracyjnymi, dla których instrukcje pracy są kierunkowane  na wysoki udziału odnawialnej energii elektrycznej
  • Rozwijanie nowych modeli biznesowych i rynkowych dla kombinacji systemów ciepłowniczych z instalacjami słonecznymi

W celu osiągnięcia przez słoneczne systemy ciepłownicze znaczącego udziału w rynku ciepła sieciowego potrzebne są  wdrożenia instalacji demonstracyjnych, które pomogą przełamać bariery w krajach, gdzie są to rozwiązania pionierskie.

Trendy i nowe projekety

  • Liczne przykłady wdrożenia z sukcesem słonecznych instalacji ciepłowniczej można znaleźć w Danii. W latach 2010 – 2012 wybudowano  18 takich instalacji o łącznej mocy cieplnej 120 MW. Większość z nich jest zintegrowana z instalacjami kogeneracyjnymi i została zrealizowana bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Całkowita zainstalowana moc cieplna SDH w Danii wynosi obecnie 175 MW i kolejne 250 MW jest w planach. Kluczowym czynnikiem sukcesu rozwoju tych instalacji w Danii jest elastyczność całego systemu produkcji energii elektrycznej i ciepła do którego mogą być włączeni lokalni dostawcy energii, którzy w Danii zorganizowani są w spółdzielniach.
  • W ramach projektu pilotażowego realizowanego w Szwecji  testowane jest działanie sieci ciepłowniczej do której podłączane są duże instalacje solarne klientów. W realizowanym w Niemczech projekcie badawczym trwają prace nad węzłami cieplnymi dla rozproszonych układów zasilania sieci ciepłowniczych.
  • W projekcie SDHplus działania mające na celu stymulację tego rynku zostały rozszerzone na dwanaście krajów Europy. Znaczącym wkładem do rozwoju w “nowych-krajach” jest dużej skali instalacja zrealizowana w Norwegii (9 MWth) oraz instalacje planowane do realizacji we Włoszech, Hiszpanii i Francji.

Technologia

W poszczególnych krajach rozwinięto różne koncepcje rozwiązań SDH. Najważniejszymi wyróżnikami są:

  • Sposób podłączenia instalacji słonecznej do sieci (rozproszony lub scentralizowany).
  • Wielkość sieci ciepłowniczej do której instalacja słoneczna przekazuje ciepło. Począwszy od niewielkiej sieci zasilającej kilka budynków lub systemów zaopatrujących określone obszary, małe miejscowości, a skończywszy na dużych sieciach ciepłowniczych zaopatrujących duże miasta.

Centralna instalacja słoneczna. Kolektory słoneczne dostarczają ciepło do głównej siedziby centrali. Z odpowiednio dużym sezonowym akumulatorem ciepła instalacja słoneczna może pokryć ponad 50% całkowitego zapotrzebowania na ciepło.

W rozproszonych słonecznych systemach ciepłowniczych kolektory słoneczne są umieszczane w dogodnych lokalizacjach i bezpośrednio podłączane do obiegu pierwotnego sieci ciepłowniczej. Instalacje słoneczne często wykorzystują sieć ciepłowniczą jako magazyn ciepła.

Działające instalacje

Baza danych wielkoskalowych instalacji słonecznych znajduje się pod linkiem.